Committee 2016-2017

  • Print

The Committee of Thai Society for Reproductive Medicine2016-2017
 
1   Prof. NARES SUKCHAROEN   President
2   Dr. WIBOON KAMOLPORNWIJIT   Secretary
3   Prof. SOMBOON KUNATHIKOM   Committee
4   Asso.Prof. KANOK SEEJORN   Committee
5   Asso.Prof.KAMTHORN PREUTSANANON   Committee
6   Dr. SAWAT TRITRUENGTASSANA   Committee
7   Ass.Prof. CHATCHAI TREETAMPINICH   Committee
8   Ass.Prof. KARANRAT SOONTHORNPAN   Committee
9   Asso.Prof. SUPHAKDE JULAVIJITPHONG   Committee
10   USANEE JETSAWANGSRI   Committee
11   ANNA WONGKULARB; PhD   Committee
12   Ass.Prof. TASSAWAN RUNGRUXSIRIVORN   Committee
13   Dr. SANTHA SRISUPARP   Committee
14   Dr. MR. TONGTIS TONGYAI   Advisor
15   Prof. SANGCHAI PREUTTHIPAN   Advisor

 


 


รายนามกรรมการ ชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย 2559-2560
 
1   ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ   รองประธาน และฝ่ายวิชาการ
2   นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร   เลขาฯ
3   ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม   กรรมการ
4   รศ.นพ.กนก สีจร   กรรมการ
5   นพ.กำธร พฤกษำนำนนท์   กรรมการ
6   นพ.สวัสดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา   กรรมการ
7   ผศ.นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ   กรรมการ
8   ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์   กรรมการ
9   รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์   กรรมการ
10   คุณ อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี   กรรมการ
11   ดร แอนนา วงษ์กุหลาบ   กรรมการ
12   พญ.ทัศนวรรณ รังรักษ์ศิริวร   กรรมการ
13   นพ.สันธำ ศรีสุภำพ   กรรมการ
14   นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่   ที่ปรึกษา
15   ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์   ที่ปรึกษา